เดินทางสะดวก เติมง่าย สบายกระเป๋า


โปรโมชันแพ็กเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • โปรโมชันแพ็กเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 10 เที่ยว / 7 วัน ราคา 250 บาท (ราคา 25 บาท ต่อเที่ยว) ใช้เดินทางในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง 23 สถานี (สถานีลาดพร้าว ถึงสถานีสำโรง) เท่านั้น
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีการออกบัตรแรบบิทใหม่
 • โปรโมชันจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 สิงหาคม 2567
 • โปรโมชันสำหรับบัตรแรบบิท บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น
 • สำหรับบัตรแรบบิทที่ผูกไลน์ เพย์สามารถซื้อแพ็กเกจผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส ได้ช่องทางเดียวเท่านั้น
 • ผู้โดยสารจะต้องใช้เที่ยวเดินทางแรกจากแพ็กเกจภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจ และเที่ยวเดินทางที่เหลือจะมีอายุการใช้งาน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการใช้เที่ยวเดินทางครั้งแรก (เที่ยวเดินทางที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ)
 • เที่ยวเดินทางไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นๆได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ นี้ รวมทั้งปฏิเสธการให้บริการกรณีผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขดังกล่าว

 1. แพ็กเกจนี้สำหรับการเดินทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง 23 สถานี (สถานีลาดพร้าว – สถานีสำโรง) เท่านั้น
 2. แพ็กเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 10 เที่ยว / 7 วัน ราคา 250 บาท เป็นราคาที่ไม่รวมกรณีออกบัตรแรบบิทใหม่ กรณีที่ผู้โดยสารไม่มีบัตรแรบบิทจะต้องทำการซื้อบัตรแรบบิท (มูลค่า 100 บาท) เพื่อเติมเที่ยวเดินทางแพ็กเกจ
 3. แพ็กเกจสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยบัตรแรบบิท ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรแรบบิทที่ผูกบัญชีกับไลน์ เพย์ เท่านั้น
 4. แพ็กเกจเที่ยวเดินทางมีระยะเวลาการใช้งานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เติมเที่ยวเดินทางเข้าบัตร และจะต้องใช้เที่ยวเดินทางภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้เที่ยวเดินทางแรก
 5. กรณีผู้โดยสารใช้เที่ยวเดินทางไม่หมดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้เที่ยวเดินทางแรกจากแพ็กเกจ เที่ยวเดินทางที่เหลือจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ